ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ

„Купи продукт Costa coffee в Аванти, регистрирай се с талон с данни за контакт и номер на касова бележка в кутията на касова зона в магазина и участвай в томбола за една от 777 страхотни награди“

 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1.1. Промоцията „Купи продукт Costa coffee в Аванти, регистрирай се с талон с данни за контакт и номер на касова бележка в кутията на касова зона в магазина и участвай в томбола за една от 777 страхотни награди“ наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“ АД, ЕИК 131032463, гр.  София, ул. „Рачо П. Казанджията“ №8, наричано по-нататък „Организатор“. Промоцията се осъществява с партньорството на Аванти 777ЕООД, ЕИК: 105568755, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Александър Стамболийски“ 30А, ет.2, и търговска верига Аванти. 

 1. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.

 

2.2. Официалните правила се публикуват на интернет адрес: https://avanti-bg.com/ за целия период на Промоцията.

 

2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта

сайтa https://avanti-bg.com/. Повече информация може да бъде получена на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД: 0 800 12345, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа

 

2.4. С участието си в Промоцията участниците се обвързват с тези Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.

 

2.5. Всички участници, опитали да нарушат правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят или заобикалят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

 1. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯTA

Промоцията  се провежда в периода: от 01.09.2021г. до 30.09.2021

 

За избягване на всяко съмнение Промоцията започва на 1-ви септември 2021г. и ще продължи до 30-ти септември 2021г. (включително), независимо от публикуването и наличието на рекламни материали преди и/или след посочените дати, като в този период участниците, имащи право на участие съгласно тези правила могат да заявят участието си с подаване на попълнен талон с данни в магазини на Аванти (Участващите обекти), при условия, описани в тези правила.   

 

Промоцията се се организира и провежда на територията на Република България, в  участващите търговски обекти а те са са всички търговски обекти АВАНТИ (“Участващи обекти”)

 1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на територията на Република България, които изпълнят условията за участие в Промоцията, с изключение на служителите на ” Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД,  както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

4.2. С попълване на талона се счита, че участниците декларират, че имат навършени 18 години. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неспазване на това условие от участник/ци.

 1. УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ

Участващи са всички изброени по-долу продукти с търговска марка COSTA („Участващи продукти“), разпространявани в Участващите обекти, а именно:

 

 • 200 гр. Коста мляно Колумбия 7
 • 200 гр. Коста мляно Сигничър Мидиъм 8
 • 200 гр. Коста мляно 100% Арабика 6
 • 200 гр. Коста мляно Сигничър Дарк 10
 • 200 гр. Коста мляно Безкофеиново 8
 • 500 гр. Коста Колумбия зърна
 • 0 кг. Коста Сигничър Мидиъм зърна
 • 0 кг. Коста 100% Арабика зърна
 • 0 кг. Коста Сигничър Дарк зърна
 • 16бр.Коста капсули Сигничър Бленд Еспресо
 • 16бр.Коста капсули Сигничър Бленд Капучино
 • 16бр.Коста капсули Сигничър Бленд Лате
 • 10бр. Коста капсули Колумбия Еспресо 5
 • 10бр.Коста капсули Сигничър Бленд Еспресо 7
 • 10бр.Коста капсули Брайт Бленд Еспресо 7
 • 10бр.Коста капсули Уарминг Бленд Еспресо 10
 1. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Промоцията, са следните:

/Вид и брой награди/:

 1. Nespresso Pixie C61 кафемашина – 7 броя
 2. Комплект двустенни Costa чаши за еспресо 2бр. – 70 броя
 3. Costa coffee продукт по избор* – 700 броя

*изборът е между един от следните продукти: 200гр мляно кафе Costa Signature Blend Medium или 500гр кафе на зърна Costa  Signature Blend Medium, или Costa Signature Blend NESCAFE ® Dolce Gusto ® Machines Compatible Espresso Coffee Capsules, Short & Intense Espresso Flavour (16 капсули) или Costa Signature Blend NESCAFE ® Nespresso ® Machines Compatible Espresso Coffee Capsules, Short & Intense Espresso Flavour (10 капсули).

6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

6.3. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

6.4. Тук посочената награда Nespresso Pixie C61 кафемашина е с пазарна стойност над 100 лева без ДДС и спечелилите участници следва да се информират за данъчните задължения и да ги спазват.

В деня на реалното получаване на наградата Nespresso Pixie C61 кафемашина, печелившият следва да предостави касовата бележка/ бон, в която е отразено закушуването на Участващ продукт от Участващ обект, като номерът на касовата бележка/ бон и името на печелившите следва да съвпадат с посоченото в талона. При изпълнение на горното, печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, освен посочените изисквания за представяне на информация и документи, печелившият трябва да представи и личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията, изпълнение на задължения на Организатора съгласно приложимото законодателство. Организаторът съхранява данните за срока, изискуем от българското законодателство.

 1. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ

7.1. Всеки потребител – физическо лице, отговарящо на условията по т.4.1. по-горе, който закупува някои от Участващите продукти от Участващ обект, в периода на промоционалната активност, подробно описани по-горе в тези правила, може да участва в промоцията „Купи продукт Costa coffee в Аванти, регистрирай се с талон с данни за контакт и номер на касова бележка в кутията на касова зона в магазина и участвай в томбола за една от 777 страхотни награди, както следва: 

 • След закупуване на продукт с търговска марка COSTA (Участващ продукт) в магазините на Аванти (от Участващ обект), потребителят следва да бъде попълни талон за участие, съдържащ две имена и телефон за връзка, както и номер на касов бон, издаден от Участващия обект. Пускането на талона в кутията на касова зона в участващия обект, дава право за участие в томбола за спечелване на една от описаните награди.
 • Участникът следва да запази касовата бележка/бон от който да е видна покупка на Участващ продукт от Участващ обект, с номер, посочен в талона. Представянето на касовата бележка/ бон на представител на Организатора е условие за получаване на награда.
 • С един касов бон/ бележка може да се спечели една награда.

7.2.1. Информацията, която се попълва в талона е следната

–   Номер на мобилен телефон (08x 1234567);

–   Две имена;

 • Номер на касова бележка, доказваща спазване на механизма за участие в промоцията

С попълване на талона се счита, че участниците декларират съгласие с тези Общи правила и с правилата за обработване на данни.

При непопълнени полета и липса на съгласие, или в случай, че участник не отговаря на условията по тези правила, в това число посочените в т.4.2., участието в промоцията и спечелване на награда не е възможно.

7.2.2 Печелившите имена ще бъдат изтеглени  на случаен принцип  от всички участници на 15.10.2021г.

7.2.3. Наградите в Промоцията ще бъдат връчени по следния начин:

Печелившите ще бъдат уведомени по телефон в 10-дневен срок от изтеглянето на томболата. Получаването на наградата се осъществява срещу представяне на лична карта и оформяне на съответен приемо-предавателен протокол.

 

Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева без ДДС, печелившите се считат за уведомени, че по смисъла на чл.65, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон Организаторът има задължението да декларира спечелената награда пред Национална агенция по приходите за съответния период.

Във връзка с предходния параграф, в деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва протокол/декларация, съдържащ/а пълната информация относно самоличността му (име, адрес, телефонен номер и ЕГН) и удостоверяващ/а, че наградата му е връчена от Организатора или представител на Организатора. За да получи наградата, печелившият трябва заедно с подписване на протокола, да представи личната карта за сверяване на самоличността, като последната веднага му се връща. Тези данни ще бъдат използвани  само и единствено с цел, както следва: за идентифициране на участника при изпращането или предоставянето на спечелената от него награда в промоцията и във връзка с това информация за спечелилите ще бъде представена на куриерска фирма Еконт ЕООД, изпълнение на законови задължения на Организатора. Организаторът съхранява данните за срока изискуем от българското законодателство.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни, сгрешени, непълни или нечетливи телефон за контакти, адрес за доставка на награди и/или име и/или номер на касова бележка.

 

Спечелил участник, който е предоставил грешен, нечетлив, непълен или неточен телефон и/или име и организаторът не е могъл да разчете или да се свърже с него, за да му даде наградата/наградите, губи правото си на награда и Организаторът има право по своя преценка да я предостави на друг участник (изтеглен резервен печеливш, ако има такива), отговарящ на условията.

 

Представител на Организатора ще се свърже с всеки от печелившите на предоставената от тях телефон, с цел да информира участника, че са изтеглени печелившите имена.

 

Представител на куриерска фирма Еконт ЕООД ще се свърже със спечелилите, за да  се уточни удобен ден и час за получаване на наградата. При получаване на наградата, печелившият участник удостоверява самоличността си с представяне на лична карта.

Награди, които не са получени от победителя в рамките на един месец от датата на официалното приключване на Промоцията ще се считат за нежелани и победителят(ите) губят право да ги получат. На свой ред наградата може по преценка на Организатора да бъде предложена на резервен победител, ако има такива. В деня на реалното получаване на наградата печелившият подписва декларация, съдържаща информация относно самоличността му (както е посочено по-горе) и удостоверяваща, че наградата му е връчена от представител на организатора. За да получи наградата, победителят трябва, заедно с декларацията, да представи личната карта за сверяване, като последната веднага му се връща.

 1. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.

8.2. Всички предявени печеливши талони подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.

8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите и не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от наградата.

8.4. Организаторът не носи отговорност за дефект на награда, както и за каквато и да била вреда, причинена на или от наградата, посочена в част 6 от Официалните правила.

8.5. Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи невярна или подвеждаща информация.

8.6. Организаторът не носи отговорност за забавяне в доставката на награди, причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги.

 1. БЕЗ ОСРЕБРЯВАНЕ

Замяната на награди срещу пари е забранена.

 1. ОТМЯНА

Организаторът има право едностранно да отмени промоцията на всеки етап от нейното провеждане, ако е налице материална злоупотреба или нарушения на правилата на промоцията или възникване на форсмажорни обстоятелства.

 1. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора и участници в Промоцията се решават по взаимно съгласие. При невъзможност за доброволно уреждане на спора, същият се решава от компетентния съд, съгласно българското законодателство.

 1. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИТЕ ДАННИ

12.1. С участието в тази Промоция участниците разбират, че настоящите Официални правила имат силата на сключен договор между всеки участник и Организатора  и приемат изцяло условията за участие в промоцията,  правилата за определяне на печеливши, предоставяне на награди и други, описани по- горе. Във всеки един момент всеки Участник може да прекрати участието си в промоцията като се обади на телефона на потребителя на „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България ” АД: 0800 12345, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа, с което прекратява договора между него/нея и Организатора и сам заличива направените до момента номинации, както и губи правото си да участва в промоцията и възможността да спечели. 

При неприемане на Официалните правила, Организаторът не може да предостави, описаните тук услуги/възможности/награди.

 

12.2. С участието в тази Промоция участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент  за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно:

 • Право да получите информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни;
 • Право да изискате коригирането на неточни данни или допълване на непълни;
 • Право да изисквате изтриването на лични данни и, в случай че личните данни са били оповестени публично, на информацията към други администратори на лични данни относно искане за заличаване;
 • Право да се иска ограничаването на обработката на лични данни;
 • Право да получавате лични данни, отнасящи се до субекта на данните, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да изисквате предаването на тези данни на друг администратор;
 • Право да възразите срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна;
 • Право да оттеглите даденото съгласие по всяко време, за да спрете обработката на данни, което е основано на Вашето съгласие. Оттеглянето няма да засегне законосъобразността на обработката, основаваща се на съгласието преди оттеглянето;
 • Право да подадете жалба в надзорен орган, ако считате, че обработването на данни представлява нарушение на ОРЗД.

 

Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно посредством подаване на заявление:

 1. На адреса на организатора: гр. София, ул. „Рачо Петков-Казанджията“ №8, което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция, както и
 2. На телефона на потребителя: 0800 12345 (безплатна линия).

Предоставените от участниците лични данни  са събрани, съхранявани, обработвани и използвани с цел:

 • идентификация на лицата във връзка с редовно направена регистрация, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията;
 • идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата;
 • За данъчви цели съгласно бългаското законодателство.

При изпълнение на правилата за участие в промоционалната игра съгласно настоящите условия и съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните данни на участниците, предоставени на ККХБК могат да бъдат обработвани и включени в базата данни на: (а) ККХБК, (б) трети лица, действащи от името и под контрола на ККХБК (напр. подизпълнители), (в) търговски партньори и контрагенти на ККХБК, както и (г) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт. ККХБК има право да предоставя лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

ККХБК ще съхранява личните данни за срок, съответно:

При идентификация на лицата във връзка със заявено участие в промоцията, съответствие на участниците с изискването за минимална възраст и участие в промоцията – 1 г. от заявяването за участие в промоцията.

При идентификация на печелившите, връчване на наградата и изискването за адрес за предоставяне на наградата – 11 г. от началото на промоцията.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с предоставяне на спечелена награда в промоцията по начина, описан по-горе са следните: име, , ЕГН/ рождена дата, телефонен номер, адрес.

12.3. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че, в случай на спечелване на награда, техните имена, адрес или други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Промоцията.